ABOUT thompson PFA

2021-22 PFA Board
  • Dawn Jackson, President
  • Suzanne Corcoran, Vice President
  • Vera Piasecki, Corresponding Secretary
  • Kathy Koske, Treasurer
  • Sami Passo, Recording Secretary